(1)
Mateos del Pino, M. Informazio Iturriak Euskal-Osasun Sisteman. Osag 2019.